σιτευτικά κύτταρα και αγγειογένεση

 Η αγγειογένεση ρυθμίζεται, αυστηρά, από προ- και αγγειογενετικούς παράγοντες (). Τα εκκριτικά ενεργά σιτευτικά κύτταρα είναι, επίσης, ικανά να επάγουν και ενισχύσουν την αγγειογένεση μέσω πολλαπλών βιολογικών δράσεων, εν μέρει αντιτιθέμενων. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται:

[a] ισχυροί προ-αγγειογενετικοί παράγοντες, όπως VEGF, bFGF, TGF-beta, TNF-alpha και ΙL-8.
[b] πρωτεϊνάσες και ηπαρίνη, που απελευθερώνουν προαγγειογενετικούς παράγοντες που δεσμεύουν ηπαρίνη. Οι παράγοντες αυτοί εδράζονται στις κυτταρικές επιφάνειες και στο εξωκυττάριο δίκτυο
[c] ισταμίνη, VEGF και διάφοροι λιπιδιακής προελεύσεως μεσολαβητές π[ου προκαλούν αύξηση της διαπερατότητας της μικροαγγειώσεως που ασκεί προαγγειογενετική δράση.
[d] χημοτακτική στρατολόγηση μονοκύτάρων/μακροφάγων και λεμφοκυττάρων που εισφέρουν με την προσφορά αγγειογενετικών μορίων
[e] ενεργοποίηση των αιμοπαεταλίων που απελευθερώνουν προαγγειακούς παράγοντες,
[f] ενεργοποίηση πρακειμένων μη σιτευτικών κυττάρων που εκκρίνουν προαγγειογενετικούς παράγοντες, πρωτε>ϊνάσες που είναι απότοκες αποδομήσεως του εξωκυττάριου δικτύου και παράγοντες προγονικών κυττάρων οι οποίο προσελκύουν, μιτογενετικώς διεγείρουν και ενεργοποιούν σιτευτικά κύτταρα.
[g] αυτοκρινική και παρακρινική διέγερση των σιτευτικών κυττάρων από πράγοντες των προγονιθκών κυττάρων,
[h] στρατολόγηση σιτευτικών κυττάρων από αράγοντες, όπως ο VEGF, ο bFGF και ο TGF-beta

Ως αποτέλεσμα της αποδομήσεως του εξωκυττάριου δικτύου, και των μεταβολών στο μικροπεριβάλλον που ακολουθούν της αρχική αποκοκκίωση των σιτευτικών κυττάρων ο πληθυσμός τους μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά, ως προς τον αριθμό, τον φαινότυπο και και τη λειτουργία τους. Σε πρότυπα πειραματικής νεοπλασίας, τα σιτευτικά κύτταρα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επαγωγή της αγγειογενετικής εκτροπής, που προηγείται της νεοπλασματικής μεταμορφώσεως.

 Υπάρχουν, επιπλέον, ισχυρές ενδείξεις ότι τα σιτευτικά κύτταρα επηρεάζουν πολύ σημαντικά την αγγειογένεση κι έτσι την ανάπτυξη και την εξέλιξη στις ανθρώπινες νεοπλασίες