ειδική νευρωνική ενολάση, NSE

ειδική νευρωνική ενολάση φ.τ. <16.3 ng/ml
μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονος
νευροβλάστωμα
φαιοχρωμοκύτωμα
καρκινοειδές
μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς
μελάνωμα
ενδοκρινικοί όγκοι παγκρέατος
καρκίνος κύστεως
οξείες λευχαιμίες
όγκος του Wilm
σάρκωμα Ewing
Αιμόλυση
 

 H ειδική νευρωνική ενολάση ομάδα διαλυτών γλυκολυτικών μεταλοενζύμων, που ανευρίσκονται σε νευρωνικούς ιστούς και στα κύτταρα του διάχυτου νευρονεδοκρινικού συστήματος που προσλαμβάνουν και αποκαρβοξυλιώνουν πρόδρομες αμίνες (APUD).Η ειδική νευρωνική ενολάση είναι ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας και, επομένως, χρήσιμος καρκινικός δείκτης για τη διάγνωση και την παρακολούθηση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος, επί του οποίου η ευαισθησία της είνα >80%. και η ειδικότητα ~90%.  Υπολογίζεται ότι για κάθε 5 μg/ml αύξηση της συγκεντρώσεώς της παρατηρείται πτώση της επιβιώσεως κατά 10%. Επομένως, οι προθεραπευτικές συγκεντρώσεις έχουν προγνωστική σημασία για την την εκτίμηση του προσδόκιμου επιβιώσεως.

 Πρέπει να επισημανθεί ότι η NSE δεν έχει υψηλή διαγνωστική αξία και, επομένως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιστολογική εξέταση για μικροκυτταρικό καρκίνο.