χειρουργική θεραπεία του πνευμονικού εμφύσηματος

►Έχουν επιχειρηθεί διάφορες τεχνικές χειρουργικής θεραπείας του πνευμονικού εμφυσήματος. Δεν φαίνεται ότι απέδωσαν, για το βασικό λόγο ότι επειχειρούν να αποκαταστήσουν τη συνέπεια, αντί να άρουν το αίτιο που τις προκάλεσε. Έτσι, το αποτέλεσμα, ακόμη κι άν είναι θετικό, παραμένει εντελώς προσωρινό: Surgical procedure| Costocondrectomy| Paravertebral thoracoplasty|Phrenicectomy|Pneumatic cabinets| Abdominal belts| Pneumoperitoneum|Lung denervation| Glomectomy| Drainage, plication, excision of bullae|Lung transplantation|Lung volume reduction|. 
Οι χειρουργικές επεμβάσεις μειώσεως πνευμονικού όγκου είναι παρηγορητικές μέθοδοι για τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, της ποιότητας ζωής, ανοχής στην άσκηση, ακόμη και παράταση της επιβιώσεως ασθενών με ετερογενή εντόπιση πνευμονικού εμφυσήματος, στους άνω λοβούς και χαμηλά όρια ανοχής στην άσκηση. Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών περιορίζεται από τους υψηλούς δείκτες μετεγχειρητικής νοσηρότητας και τα αυστηρά κριτήρια επιλογής ασθενών, τα οποία, πρακτικά, αποκλείουν  πολλούς ασθενείς. Τα μειονεκτήματα αυτά της χειρουργικής μειώσεως του πνευμονικού όγκου απετέλεσαν το έναυσμα διερευνήσεως λιγότερο παρεμβατικών τεχνικών ()κριτήρια συμπεριλήψεως αποκλεισμού ασθενών για επέμβαση μειώσεως πνευμονικού όγκου
κριτήρια επιλογής-αποκλεισμού--κριτήρια επιλογής: BMI  31.1 kg/m2 (άνδρες) or  32.3 kg/m2 (γυναίκες) FEV1< 45% προβ. (και > 15% προβ. , εάν είναι >70 years) TLC > 100% προβλ., RV > 150% προβλ., αρτηριακό CO2  60 mm Hg κατά την ανάπαυση  με αέρα δωματίου  αρτηριακό O2 > 45 mm Hg αέρα δωματίου  ικανότητα βαδίσεως > 140m σε 6 λεπτά. ικανότητα να κάνει ποδήλατο> 3 minutes επί εργομέτρου χωρίς φορτίο  αποχή από το κάπνισμα επί 6 μήνες
--κριτήρια αποκλεισμού: Προηγούμενη μεταμόσχευση, προηγούμενη LVRS, λοβεκτομή ή μέση στερνοτομή. πνευμονική: PαΟ2  45 mm Hg, μεγάλη bullae. σημαντική παραγωγή πτυέλων με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, νοσήματα του υπεζωκότα που αποκλείουν την επέμβαση απαιτήσεις σε O2> 6 L προς συντήρηση κορεσμού> 90% κατά την άσκηση.  κασρδιακές:  – σοβαρή αρρυθμία, MI ή CHF εντός του προηγούμενου 6 μήνου και LVEF < 0.45, μη ρυθμιζόμενη αρτηριακή πίεση. δείκτης . Kaplan-Meier επιβιώσεως μετά επεμβάσεις για μείωση πνευμονικού όγκου (►, 2011)
μικρός αριθμός ασθιενών με ΧΑΠ μπορεί να ωφεληθεί από την χειρουργική θεραπεία. Η μεταμόσχευση πνεύμονος είναι ικανοποιητική μέθοδος, ιδίως επί εναρών ασθενών με πνευμονικό εμφύσημα, λόγω ελλείψεως α1ΑΤ, αν και η έλλειψη μοσχεύματος, εν γένει μιώνει τον αριθμό των επεμβάσεων. Η "βουλεκτομή" μπορεί να είναι ατάλληλξ θερπεία σε ασθενείς με μονήρη εκτεταμένη 'φυσσαλίδα' η οποία εμποδίζει την επαρκεή έκπτυξη του πνεύμονος, ώστε μετά την αφαίρεσή της, αποκαθίστατια η VC του ασθενούς. Τα τελευταία χρόνια έχει εποιχιεηρθεί, σε αριθμό περιπτώσεωνμε βαριά ΧΑΠ, μια χειρουργική τεχνική μειώσεως του πνευμονικού όγκου, Επί πνευμονικού εμφυσήματος, η καταστροφή των κυψελίδων απολήγει σε μείωση της πιέσεως ελαστικής επαναφοράς, με σύγκλειση των μικρών αεραγωγών, κατά την εκπνοή και υπερδιάταση των πνευμόνων που αναδεικνύεται απεικονσιτικά με επιπέδωση των διαφραγμάτων και ανάσπαση των πλευρών. Με τις επεμβάσεις μειώσεως όγκου επιδιώκεται η αφαίρεση των τμημάτων του πνευμονικού παρεγχύματος, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, κι έτσι μειώνεται ο συνολικός όγκος του πνεύμονος προκειμένου να δοεθεί περισσότερος χώρος για να εκπτυχθεί ο εναπομείνας πνεύμονας ως τον μόνο τρόπο ενισχύσεως της πιέσεως ελαστικής επαναφοράς κια να ενισχυθεί η προς τα έξω πίεση στους μικρούς αεραγωγούς απελευθέρωση του υπόλοιπου πνεύμονος πό τη συμπίεση και αποκατάσταση καλύτερης χωροθετήσεως του διαφράγματος και θωρακικού τοιχώματος, που θα επιτρέψει καλύτερη επιτέλεση της αναπνοής. Στους ασθενεις, στους οποίους το εμφύσημα εντοπίζεται ιδίως στους άνω λοβούς (: κεντροβοτρυδιακό),, μπορεί να είναι οι καταλληλοοτεροια σθενείς για την επέμβαση αυτή, αν και τελούν υπό αυξημένο κίνδυνο, ιδίως, εάν ο FEV1 είναι <20% της προβλεπόμενης τιμής, εμφανίζουν εμφύσηmα με ομοιογενή κατανομή και η ΤLCO είναι <20% προβλ. Οι ασθενείς αυτοί είναι σε κίνδυνο να καταλήξουν και δεν είναι αναμένομενη η βλετίωση τη αναπνευστικής λειτουργίας από επεμβάσεις του είδους. .