Βρογχική αντιδραστικότητα και CPAP

 Πειραματικά δεδομένα συνηγορούν ότι η μηχανική καταπόνιση κατά την αναπνοή, μειώνει τη βρογχική αντιδραστικότητα (). Είναι, επομένως,ενδεχόμενο ότι η η εφαρμογή μνυκτερινής μη παρεμβατικής μηχανικής υπσοτηρίξεως της αναπνοής, CPAP, μπορεί να μειώσει τη βρογχική αντιδραστικότητα σε κλινικά σταθεροποιημένους ασθματικούς ασθενείς. σε μια πρόαφατη μελέτη κατεδείχθη ότι η 7ημερη εφαρμογή CPAP αε σταθεροποιημένους ασθματικούς μειώνει την βρογχική αντιδραστικότητα. Χρειάζονται μακροπερίοδες μελέτες προκειμένου να καθορισθεί εάν η χρόνια χρήση CPAP μπορεί να απολήξει σε μείωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων και των λαμαβνόμενων αντιφλεγμονωδών και βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων, καθώς επίσης και την ταυτοποίηση των ασθματικών ασθενών, οι οποίοι ενδέχεται να ωφεληθούν από τη νυκτερινή χορήγηση μηχανικής υποστηρίξεως της αναπνοής με εφαρμογή συνεχούς θετικής πιέσεως.