Μεσολόβιες σχισμές

 Αναδιπλώσεις του σπλαγχνικού υπεζωκότα, πο, με τον  τρόπο αυτό, χωρίζει τελείως ή ατελώς κάθε πνεύμονα σε άνω, μέσο και κάτω λοβό και κάθε λοβό σε τμήματα και κάθε τμήμα σε υποτμηματικές μοίρες.

 

H μικρή και μεγάλη μεσολόβιος σχισμή, δεξιού πνε'υμονος, στη κατά μέτωπο και πλάγια ακτινογραφία.

  Στην παραπλεύρως ακτινογραφία εχουν επισημανθεί η θέση της μικρής ( οριζόντιας) σχισμής, Α,  τα κατώτερα όρια της μεγάλης μεσολοβίου σχισμής, Β.

 

 

 

 

στην παραπλέυρως ακτινογραφία έχουν επισημανθεί οι θέσεις των ανώτερων ορίων της μεγάλης μεοσλοβίου σχθσμής, δεξιά καια ριστερά, Β.