κατανομή πεταλούδας -Batwing distribution - butterfly distribution

 Περιγραφή συμμετρικής, περιπυλαίας, αμφοτερόπλευρης σκιάσεως, που αναγνωρίζεται στην ΟΠ ακτινογραφία