πνευμονικές εκδηλώσεις επί παθήσεων του συνδετικού ιστού - απεικόνιση

 Γενικά, η ακτινογραφία θώρακος είναι χρήσιμη στη διάγνωση των πνευμονοπαθειών, αν και συχνά, τα ακτινολογικά ευρήματα είναι δύσκολο να διακριθούν και 

File-Pulmon_fibrosis.PNG.png

να περιγραφούν. ώστε καθιστούν τη μέθοδο περιορισμένης σημασίας για την αναγνώριση επινεμήσεως του πνευμονικού παρεγχύματος από παθήσεις του συνδετικού ιστού. Η HRCT (: αξονική τομογραφία υψηλής διακριτικότητας ) μπορεί να περιγράψει τα αδρά χαρακτηριστικά και την  κατανομή πνευμονικών νοσημάτων με μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα, παρ΄ό,τι η συμβατητική ακτινογραφία και, κατ΄αυτόν τον τρόπο ευοδώνει την ευστοχία της διαγνώσεως (Franquet THigh resolution computed tomography of the lungs. In: Wells AU, Denton CP, eds. Pulmonary Involvement In Systemic Autoimmune Diseases). 

 

απεικόνιση μορφών διάμεσης πνευμονίας
συνήθης διάμεση πνευμονία εμβαλοματικές υποπλεύριες σκιάσεις θαμβής υάλου, ακανόνιστες γραμμοειδείς σκιάσις, και εικόνες μελιτοκηρύθρας.
αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία υποπλεύριες εικόνες θαμβής υάλου, στα μέσα και κάτω πνευμονικά πεδία
οξεία διάμεση πνευμονία εκτεταμένη αμφοτερόπλευρη πύκνωση αεροχώρων και εμβαλωματικές ή διάχυτες αμφοτερόπλευρες εικόνες θαμβής υάλου. 
μη ειδική διάμεση πνευμονία και ίνωση εμβαλωματικές ή διάχυτες περιοχές θαμβης υάλου με συνοδές περιοχές πκνώσεως και ακανόνισες γραμμές.