Πνευμονική ίνωση επί παθήσεων του συνδετικού ιστού

μηχανισμοί αυτοανοσίας
η πνευμονική απάντηση στην αυτοανοσία
ο ρόλος του προσαρμοσμένου αμυντικού συστήματος στην πνευμονική ίνωση
ο ρόλος του συμπλέγματος μείζονος ιστοσυμβατότητας
ο ρόλος των δενδριτικών κυττάρων
συνδετικός ιστός και ίνωση
η ανάπτυξη της ινώσεως
  • μείζονες προϊνωτικοί παράγοντες
  • υποδοχείς και παθογένεια της ινώσεως
  • γενετικός πολυμορφισμός στις παθήσεις του συνδετικού ιστού
  • γονίδια σχετιζόμενα με χυμοκίνες - κυτοκίνες 
  • εξωκυττάριο δίκτυο
αιμοδυναμικές διαταραχές και η σημασία τους στην διάμεση πνευμονοπάθεια