βλεννολυτικά φάρμακα

Υποβοήθούν την απόχρεμψη, μειώνοντας το ιξώδες των παχύρευστων εκκρίσεων. Χρησιμοποιούνται ως αερολύματα ή χορηγούνται από του στόματος. 

βλεννολυτικά φάρμακα
ακετυλοκυστεΐνη trebon 600 mg tab - ef.tab
vlenolys 600 mg ef tab - sachets
αμβροξόλη muvosolvan 30 mg tab syr
amboral 30 tab -syr  
βρωμεξίνη Bisolvon 8 mg tab syr

δορνάση άλφα

ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ριβονουκλεάση

pulmozyme 2500 IU sol inh  
ερδοστεΐνη Theovix 300 X2 όχι πάνω από 10 ημέρες ηπατοπάθειες/νεφροπάθειες
tuselin caps 300 mg ανταγωνίζεται την πατραγωγή ελεύθερων ριζών Ο2 και τη δράση της ελαστάσης
καρβοκυστεΐνη mucothiol 750 X3  
ξηρό εκχύλισμα φύλων κισσού prospan ef     tab 65 mg    

Έχουν δημοσιευτεί δυό συστηματικές ανασκοπήσεις, στις οποίες αξιολογείται η απόδοση των βλεννολυτικών στην αναχαίτιση των παροξύνσεων (&, &). Τα αποτελέσματά τους πρέπει να θεωρούνται με προσοχή, καθώς, οι μελέτες που αναφέρονται έχουν μικρό μέγεθος δείγματος και οι συμπεριληφθέντες ασθενείς εμφανίζουν ικανή ετερογένεια. Εν τούτοις, τα ίδια αποτελέσματα εξήχθησαν σε μια εκτεταμένη κλινική δοκιμή, στην οποία η χρή μακροπερίοδης δράσεως καρβοκυστεΐνης, συγκριτικά με εικονικό φάρμακο, μείωσε τον αριθμό των παροξύνσεων, επιβράδυνε την διαχορονική επιδείνωση της πνευμονικής λειτουργίας και προκάλεσε βελτίωση της ποιότητας ζωής, ασθενών με ΧΑΠ (&).  Η επίδραση της μακροπερίοδης χορηγήσεως N-acetylcysteine σε ασθενείς με ΧΑΠ, έχει αξιολογηθεί σε κλινικές δικιμές, στις οποίες δείχτηκε μείωση του αριθμού των παροξύσνεων, σε ασθενείς χωρίς ταυτόχρονη νλήψη ICS (&). Εντούτοις, οι ενδείξεις είναι, ακόμη, περιορισμένες για την υποστήριξη συστάσεων σε ασθενείς με ΧΑΠ, που δεν λαμβάνουν ICS. H καρβοκυστεΐνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς σταδίου ΙΙΙ και IV, με συχνές παροξύνσεις παρά την βέλτιστη απόδοση των βογχοδιασταλτικών.