ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - έκδοση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας πρέπει να εξαχθούν και να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της δοκιμασίας και να επιχειρηθεί η ερμηνεία τους. Η τελική ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Σύτμομη ανασκόπηση του ιστορικού του ασθενούς, στην οποία περιλαμβάνονται οι παράγοντες που οδήγησαν στην αποφαη διενέργειας καρδιοπνευμονικής κοπώσως
 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε η δοκιμασία
 • Περιγραφή των αντικειμενικών και υποκειμενικών παρατηρήσεωνπου διατυπωθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας
 • Εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε πίνακα και γραφήματα των δεοδμένων που παραλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Σε αυτά, συνήθως περιλαμβάνονται:
  • Συχνότητα αναπνοής,
  • Καρδιακός ρυθμός
  • Αρτηριακή πίεση
  • V̇E, V̇Ο2 και V̇E /V̇Ο2 , V̇CΟ2
  • άλλες μετρήσεις, από την ΑΑΑΑ και την παλμική οξυμετρία, VD/VT, κλπ.
 • Περίληψη των ευρημάτων των μετρήσεων από την περίοδο της ηρεμίας και της μέγιοστης κοπώσεως.
 • Αντίγραφ των ΗΚΓ καταγραφών και του ίχνους τωνμετρήσεων της Α.Π., ιδιαίτερα, εάν εντοπίσθηκαν διαταραχές, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τελίκη απόφανση