ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - Αίσθημα εξαντλήσεως

Το αίσθημα εξανλτήσεως που παρατηρείται στους εξεταζόμενους είναι συνδυασμός δύο παραγόντων που σχετίζονται με τον αναερόβιο μεταβολισμό:

 1. Της ταχείας καταναλώσεως και εξαντλήσεως των αποθεμάτων γλυκόζης που απαιτούν οι σκελετικοί μύες για την παραγωγή έργου.
 2. Της μεγάλης αυξήσεως των απαιτήσεων αερισμού που απαιτείται για την αποβολή του πλεονάζοντος CΟ2  που παράγετι κατά τη ρύθμιση των ποσών γαλακτικού οξέος.
 3. Θεωψρείται ότι ο εξεταζόμενος ασκείται στα όρια των μέγιστρων δυνατοτήτων του, εάν έχουν διαμορφωθεί ένας ή περισσότεροι από τους επόμενους παράγοντες:
  1. V̇Ο2 ≥ 85% της προβλεπόμενης τιμής
  2. V̇E ΜΑΧ ≥ 70% του μέγιστου εθελοντικού αερισμού, MVV.
  3. Καρδιακή συχνόττηα,  HR MAX >90% της προβλεπομένης
  4. Γαλακτικό οξύ >8 mM

Οι παρενέργειες που αναφαίνονται κατά τη δοκιμασία καρδιοπνευμονικής κοπώσεως οφείλονται στα υποκείμενα καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά νοσήματα Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται οι ενδείξεις για άμεση διακοπή της κλλιμακωτής ή σταθερού έργου καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως. Άτομα που εμφανίζουν ένα ή πρισσότερα από τα καταχωρούμενα στον πίνακα σημεία/συμπτώματαοδηγούνετια σε άμεση διακοπή της δοκιμασίας και τίθενται σε ενδελεχή έλεγχο ζωτικών σημείων υπό συνεχή ΗΚΓική παρακολούθηση, μέχρις ότου ο εξετζόμενος-ασθενής επανέλθει πλήρως στην κατάσταση συνήθους ηρεμίας και οι καρδιοπνευμονικοί παράμετροι αποκαταστσθούν.

πίνακας 1. ενδείξεις άμεσης διακοπής της δοκιμασίας καρδιοπνευμονικής κοπώσεως
γενικές ενδείξεις

αναγνώριση οργανικής κάμψεως

φυσιολογικές αντιδράσεις σε κλιμακωτό έργο
εξάντληση ή κόπωση
κλινικά συμπτώματα ή σημεία δυσφορίας/δύσπνοιας
ίλλιγγος ή απώλεια ισορροπίας
σύγχυση
απώλεια προσανατολισμού
κεφαλαλγία
κράμπες
ναυτία ή/και έμετοι
εφίδρωση, ωχρότης
χωλότητα ή άλλος πόνος
ασυνήθης ή βαρειά κόπωση
εμφάνιση ή επιδείνωση κυανώσεως*
προοδευτικά εντεινούμενη θωρακαλγία, που μπορεί να εγείρει υπόνοιες στηθάγχης*
σοβαρή δύπνοια*
σημεία σοβαρής υποξαιμίας

↓Sa Ο2  >5%*

↓Sa Ο2 σε επίπεδα <85%

↓ PaΟ2 < 55 mmHg*

Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα κοπώσεως
 • κολπικές έκτακτοσυστολές, παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία, κολπική μαραμρυγή, ενώ δεν υπήρχε στην ηρεμία.
 • κοιλιακή αρρυθμία, συχνές πρωίμες κοιλιακές συστολές, ιδιαίτερα εκείνες που συμίπτου σε κύματα Τ, παροξυσμική κοιλιακή ταχυκαρδία
 • δευτέρου ή τρίτου βαθμού αποκλεισμός
 • αποκελισμός δεξιού ή αριστερού σκέλους, ενώ δεν υπήρχε πριν. 
 • μεταβολές του ST - οριζόντια πτώση κατά 2 ή περισσότερα mm, ή κατάσπαση του ST, 2 ή περισσ΄τοερα mm ανάσπαση του του ST
 • μεταβολές του κύματος Τ - συμμετρική αναστροφή του κύματος Τ ενώ δεν υπήρχε κατά την ηρεμία.
διαταραχές της αρτηριακής πιέσεως

μεταβολές της συστολικής αρτηριακής πιέσεως -

↑ >250 mmHg ή αδυναμία της αρτηριακής πιέσεως να αυξηυθεί κατά την άσκηση

 ↓ αρτηριακής πιέσεως κατά >10 mmHg*

μταβολές της διαστολικής αρτηριακής πιέσεως

↑ σε επίεπδο > των 120 mmHg.

*: σοβαρή διαταραχή

Εάν έχει προσεγγισθεί το τελικό σημείο ως αποτέλεσμα φυσιολογικής εξαντλήσεως, ο εξεταζόμενος οδηγείται σε σταδιακή αποθέρμανση, διενεργούνται οι τλικές μετρήσεις και τελικά, ολοκληρώνεται η δοκιμασία. Εάν, μετά, τηνολοκλήρωση ή πρωίμη διακοπή της δοκιμασίας, διαπιστωθεί ότι η μελέτη περατώθηκε πριν της επίτευξη της παραγωγής μέγιστου έργου, ίσως πρέπει να επαναληφθεί, 30-45 λεπτά, μετά τη διακοπή της προηγούμενης προσπάθειας, διάστημα το οποίο απαιτείται για την ανάπαυση του εξεταζομένου. .