ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - Μετρήσεις των παραμέτρων πριν την κόπωση

 Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου προετοιμασίας, διενεργούνται οι μετρήσεις αναφοράς. Οι μετρήσεις αυτές, εκετεςλούνται με τον ασθενή σε ‘σσ’ ηρεμίας, με τον ασθενή να κάθεται αναπαυτικά, για τουλάχιστον 5 λεπτά,  και να αναπνέει μέσω της βαλβίδας εισπνοής. Στις μετρήσεις ηρεμίας περιλαμβάνονται:

 1. Αναπνευστικές παράμετροι
  1. Αναπνευστική συχνότητα
  2. Κατά λεπτό αερισμός,  V̇E, τελοεκπνευστικό Ο2  και CΟ2 ( Pet X),
  3. Δεδομένα για τον υπολογισμό του συνολικά εκπνευσθέντος Ο2  και CΟ2 ,
 2. Καρδιαγγειακές παράμετροι
  1. Καρδιακός ρυθμός
  2. Αρτηριακή πίεση
  3. ΗΚΓ

Από τις παραπάνω μετρήσεις, παραλαμβάνονται εκτιμήσεις της καταναλώσεως Ο2 , V̇Ο2  και V̇CΟ2 .