ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - Διενέργεια της δοκιμασίας

Η επιλογή του προγράμματος δοκιμασίας κοπώσεως θα εξαρτηθεί από:

 1. Ποιο όργανο είναι διαθέσιμο για τη δοκιμασία
 2. Από τις διαγνωστικές ανάγκες του κάθε εξεταζόμενου
 3. Από την επιδίωξη συγκεκριμένων ποσοτικοποιήσεων, ανάλογα με το είδος της προς εκτίμηση παθολογικής εκτροπής
 4. Από την πρόθεση αξιολογήσεως επιδόσεων, ανά ασθενή, σε συγκεκριμένες παραμέτρους της φυσιολογίας της ασκήσεως, του μεταβολισμού ή των καρδιαγγειακών/αναπνευστικών παραμέτρων.

Στον ασθενή παρέχονται λεπτομερείς και κατανοητές οδηγίες, προκειμένου να αντιληφθεί ότι απαιτείται η προσέγγιση σε μέγιστη προσπάθεια, προκειμένου να εξαχθούν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Μπορεί να χρειαστεί, να υιοθετηθεί ένα απλό σύστημα "σημάτων" με τη γλώσσα του σώματος, προκειμένου να εγκαταστθεί ένα ελάχιστο επικοινωνίας με ταξύ του εξεταζόμενου και του χειριστή. Ένα απαιτηθεί να ληφθεί αρτηριακό δείγμα αίματος για ΑΑΑΑ, πρέπει να ληφθεί, πριν ο ασθενής έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του Εργαστηρίου, επειδή αργότερα, όταν συνδεθεί με τα όργανα, ακόμη και σε ανάπαυση ευρισκόμενος, μπορεί οτύπος της αναπνοής του να έχει αλλάξει, για συγκινησιακούς λόγους. Πρέπει να ληφθεί μια τιμή αναπαύσεως του γαλακτικού οξέος.

Ακολούθως, ο εξεταζόμενος συνδέεται με τα όργανα. Τα όργανα αυτά είναι:

 1. Επιστόμιο μέσω του οποίου θα διενεργεί την ποιοτικά και ποσοστικά ελεγχόμενη αναπνοή του. πρέπει να τοπθετηεθί, επίσης, ρινοπίεστρο. Πρέπει να ελεγχθούν οι ενδεχόμενες διαφυγές.
 2. Ελαστική περιχειρίδα για την μέτρηση της αρτηριακής πιέσεως και τα κατάλληλα ηλεκτρόδια για τις λήψεις του ΗΚΓ.
 3. Πρέπει να τοποθετηθεί παλμικό οξύμετρο και, ενδεχομένως, αρτηριακή γραμμή.
 4. Πρέπει να υπολογισθεί το "αναμενόμενο" ανώτερο όριο καρδιακού ρυθμού.

 Αμέσως, μετά, με όλες τις συνδέσεις στη θέση τους, ο εξεταζόμενος αρχίζει ένα προπαρακευαστικό στάδιο ασκήσεως, εξοικειώσεως με τη μέθοδο. Ο ασθενής ασκείται στο εργοποδήλατο ή το δαπεδοεργόμετρο σε έλαχιστο φορτίο. Η φάση αυτή αναγκαιοί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι συσκευές μετρήσεων είναι καλά συνδεδεμένες και λειτουργούν ικανοποιητικά. Μετά την ικανοποιητική περαίωση της φάσεως ελέγχοιυ, αρχίζει η κύρια φάση της κοπώσεως, αρχικά υπό χαμηλό φορτίο και, στη συνε΄χεια, με σταδιακές αυξήσεις, ανάλογα με το ακολοθούμενο πρωτόκολλο. Δεδομένα για τον εκεπνεόμενο αέρα, τους αναπνεόμενους όγκους, καρδιακή και αναπνευστική συχνότητα, αρτηριακή πίεση, και αέρια αρτηριακού αίματος και γαλακτικού οξέος, συλλέγονται στο τέλος, κάθε περιόδου (διαρκεί 30 secs) για κάθε επιβαλλόμενο φορτίο. Τα περισσότερα σύγχρονα ολοκληρωμένα συγκροτήματα καρδιοπνευμονικής κοπώσεως, παρέχουν μια συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας, όπως αυτά μετριούνται/υπολογίζονται, κατά τη διάρκεια εξελίξεως της δοκιμασίας. Προτείνεται μια χρήσιμη καταγραφή της συναρτήσεως των αναπνευστικών ισοδυνάμων για την V̇Ο2  και την V̇Ο2  και την V̇CΟ2  (δηλαδή η καταγραφή  και V̇E/V̇CΟ2), ως προς το φορτίο (εικόνα). Όπως φαίνεται στο σχήμα, μτά την έναρξη της δοκιμασίας κοπώσεως, η τιμές της παραμέτρου

V̇E /V̇Ο2 και V̇E /V̇CΟ2 παραμένουν σχεδόν σταθερές, μέχρι την προσέγγιση της αναερόβιας ουδού. Μέχρι το σημείο αυτό, οι τιμές της V̇E /V̇Ο2 παραμένουν, φυσιολογικά, στο διάστημα 20-30 l/l V̇Ο2  και η V̇E /V̇CΟ2 στο διάστημα 25-35 l/l V̇CΟ2 . Όταν ο εξεταζόμενος μεταπέσει σε αναερόβιο μεταβολισμό, η ρύθμιση του παραγομένου γαλακτικού οξεός, προκαλεί μεγάλη αύξηση του V̇CΟ2, της παραγωγής CΟ2, όπως φαίνεται στην εικόνα, με αποτέλεσμα αιφνίδια μεγάλη αύξηση του αερισμού, που απαιτείται για την αποβολή της περίσσειας του CΟ2 . Η αύξηση της V̇CΟ2 και της V̇E, επηρεάζει τις τιμές των  V̇E/V̇Ο2 και V̇E/ V̇CΟ2, όπως είναι ευνόητο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην εικόνα, παρατηρούμε:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Αύξηση της V̇E /V̇Ο2 επειδή ο ρυθμός αυξήσεως V̇E είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αυξήσεως της V̇Ο2.
 2. Παρατηρείται είτε σταθεροποίηση των τιμών V̇E /V̇CΟ2 ή, όπως φαίνεται στην εικόνα, μείωση της V̇E /V̇CΟ2. Αυτό συμβαίνει, επειδή, φυσιολογικά, είτε ο αερισμός του εξεταζομένου αυξάνεται, συμβαδίζονται με τις αυξήσεις της V̇CΟ2 ή επειδή η V̇CΟ2 αυξάνεται υπό ρυθμούς ταχύτερους της αυξήσεως του αερισμού, V̇E, του εξεταζομένου, ώστε δεν μπορούν να εξισορροπληθούν.

Τα ευρήματα αυτά, αναδεικνύουν την έναρξη του αναερόβιου μεταβολισμού. Στο σημείο αυτό, ο εξεταζόμενος πρέπει να ενθαρρυνθεί, συνεχίζοντας την προσπάθεια, προκειμένου να πρεσεγγιστεί το όιρο του μέγιστου δυνατού έργου.

Ο έλεγχος των παραμέτρων, όπως ανα]φέρθηκαν προηγούμενα είναι ουσιώδης, για την επιτυχή έκβαση και την έκδοση λεπτομερών αποτελεσμάτων. Οι καταγραφές του ΗΚΓ πρέπει να διερευνόνται προσεκτικά, ή για την εμφάνιση αρρυθμιών και ο έλεχχος της αρτηριακής πιέσεως διευκολύνει την διευκρίνιση του πόσο καλά ο εξεταζόμενος ανέχεται την δοκιμασία κοπώσεως.

Η δοκιμασία πρέπει να διακοπεί, εάν:

 1. Έχει επιτευχθεί μέγιστη προσπάθεια που οδηγεί στην κατύθυνση της εξαντλήσεως
 2. Αναδεικνύονται παρενέργειες από τη δοκιμασία κοπώσεως

Οι εξεταζόμενοι, συνήθως, οδηγούνται σε εξάντληση, σύντομα μετά την μετάπτωση σε αναερόβιο μεταβολισμό.