ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - Αρχικός έλεγχος του εξεταζομένου

Ο χώρος της δοκιμασίας, πρέπει να έχει κλιματισμό και θερμοκρασία σε όρια "ευεξίας" και ανέσεως για τον εξεταζόμενο. Πριν από τη δοκιμασία κοπώσεως, ο εξεταζόμενος πρέπει να υποβληθεί σε εμπεριστατωμένο έλεγχο. Όλες οι συσκευές πρέπει να έχουν βαθμονομηθεί, ελεγχθεί, για την ποιότητα λειτουργία τους και να έτοιμς να συνδεθούν με τον εξεταζόμενο. Μέτρα αναζωογονήσεως πρέπει να είναι ευχερώς διαθέσιμα,και έτοιμα προς εφαρμογή. Ο τεχνολόγος που είναι υπεύθυνος  για τη συντήρηση του Εργασητρίου πρέπει να έχει λάβει πιστοποίηση εφρμογής καρδιοπνευμονικής αναζωογονήσεως (CPR). Στον ασθενή πρέπει να δοθούν οι επόμενες οδηγίες, πριν από την ημέρα της δοκιμασίας.

  1. Ο ασθενής πρέπει να φοράει ελφρά, κατάλληλα για άσκηση ενδύματα, και "αθλητικά" παπούτσια.
  2. Ο ασθενής πρέπει να έχειειδοποιηθεί ότι είναι ανεκτό να έχει λάβει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την δοκιμασία, τουλάχιστον δύο ώρες πριν την δοκιμασία.
  3. Πρέπει να έχει αποφύγει τον καφέ ή το τσιγάρο, τουλάχιστον επί δύο ώρες πριν την εξέταση
  4. Γενικά, μπορεί να συνεχίσει οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ελάμβανε πριν.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλα τα έγγραφα που εξηγούν και ενημερώνουν για τη δινέργεια της δοκιμασίας και τους στόχους που επιδιώκονται με αυτή. Εάν η δοκιμασία διενεργθεί μέσω ενός εργομετρικού ποδηλάτου, πρέπει ο ασθενής να εξοικειωθεί με τη χρήση του και το όργανο να έχει προσαρμοσθεί στα σωματοτυπικά χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου. Η διαδικασία προσαρμογής πρβλέπει πρακτική εξάσκηση με το ποδήλατο. Εάν θα χρησιμοποιηθεί δαπεδοεργόμετρο, ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πριν την εξέταση, και να έχει εξοικειωθεί με τη βάδιση επ΄αυτού, πχωρίς να χρησιμοποποιεί τις χειρολαβές. Μπορεί να χρειαστούν  περισσότερες δοκιμές, για τον λόγο αυτό, ώστε ο εξεταζόμενος να αποκτήσει εξοικείωση με το όργανο. Είναι καλύτερα, εάν οι δοκιμές εξοικειώσεως διενεργούνται με την μάσκα εισπνοής και τις καλωδιώσεις, όλες, στη θέση τους.