Παρ΄όλίγον πνιγμός

Widespread, bilateral airspace oedema in a patient intubated following a near drowning incident.Θεωρείται ως αιτιολογική υποκατηγορία του πονευμονικού οιδήματος. Μπορείνα συμβεί είτε με εισρόφηση θαλασσινού (αλμυρού) ή "γλυκού" νερού και απολήγει σε διαταραχές αερισμού αιματώσεως. ΔΙακρίνεται σε 3 στάδια.

Στάδιο 1. οξύς λαρυγγόσπασμος που επισυμβαίνει μετά εισρόφηση μικρής ποσότητας νερού.

Στάδιο 2. Ο ασθενής μπορεί, ακόμη, να εμφαν΄ζει βρογχόσπασμο, αλλά ποσότητα νερού προωθείται στο στομάχι.

Στάδιο 3. 10-15% των θυμάτων, ακόμη εμφανίζονται με "ξηρό" πνιγμό, με συνοδό λαρυγγόσπασμο. Στο υπόλοιπο 85-90%ολαρυγγόσπασμος αίρεται, λόγω υποξίας, και μεγάλες ποσότητες νρού εισρέουν στους πνεύμονες. 

ακτινογραφικά ευρήματα

Οι εικόνες στο στάδιο 2 και 3 μπορεί να είναι ταυτόσημε με πνευμονικό οίδημα, άλλης μη καρδιογενούς αιτιολογίας.

η αιτιολογία του πνευμονικού οιδήματος επί ¨παρ΄ολίγον πνιγμού" με "γλυκό νερό"

Βιβλιογραφία