Νόμος Frank Starling της καρδιάς

Ο νόμςο Starling (της καρδιάς) ή καρδιακός νόμος του Maestrini ορίζει ότι ο όγκος παλμού αξάνεται με την αύξηση του όγκου πληρώσεως (τελοδιαστολικού όγκου), αν όλες οι άλλες παράμετροι παραμείνουν σταθερές. Ο μεγάλος όγκος αίματος διατείνει το κοιλιακό τοίχωμα, φέρνοντας σε μηχανικό πλεονέκτημα τον καρδιακό μύ, οποίος συστέλλεται ισχυρότερα στην ακόλουθη συστολή. Ο όγκος πλαμού αυξάνεται, επίσης, επί αυξημένηςσυσταλτικόττηας της καρδιάς, ανεξάρτητα από τον τελοδιασρτολικό όγκο.