πνευμονικό λεμφαγγειακό σύστημα

Οργανώνεται μόνο μέχρι το επίπεδο των τελικών βρογχιολίων. Έχει αμυντική αποστολή, καθώς αποσύρει ξενοβιοτικά και παθογόνα που παρασύρονται με την εισπνοή. Υπάρχουν δίκτυα αρτηριοφλεβωδών και διαλεμφαγγειακών αναστομώσεων, ιδίως μεταξύ λεμφαγγείων βρόγχων και υπεζωκότα, που ευθύνονται για τις ειδικού τύπου εναποθέσεις. Τα λεμφαγγεία εκβάλλουν στους περιοχικούς λεμφαδένες, και προωθούνται προς περιβρογχικούς, πυλαίους λεμφαδένες. Ακολοπυθως άγονται στους υποτροπιδικούς τραχειοβρογχικούς αδένες. Επικοινωνοπύν με το φλεβικό σύστημα μέσω των βρογχομεσοθωρακικών πόρων και του θωρακικού πόρου ή μέσω του κατώτερου εν τω βάθει αυχενικού λεμφαδένος. Οι ανατομικές απραλλαγές έχουν σημασία για την διασπορά των νεοπλασματικών κυττάρων.