Πνευμονική αγγείωση

Οι πνευμονικές αρτηρίες και φλέβες παρακολουθούν τις διακλαδώσεις του βρογχικού δένδρου.

Πνευμονική αρτηρία

Η κύρια πνευμονική αρτηρία εκφύεται από τη δεξιά κοιλία και διαιρείται σε δύο κλάδους: Η δεξιά πνευμονική  αρτηρία διέρχεται πίσω από την αορτή και την άνω κοίλη φλέβα, φέρετραι πλαγίως του κόλπου προσθίως και ελαφρά κάτω από τον αριστερό λοβαίο βρόγχο. Οι υποδιαιρέσεις της ακολουθούν, τις υποδιαιρέσεις του βρογχικού δένδρου.

Πνευμονική φλέβα

Οι πνευμονικές φλέβες αρχίζουν από τις κυψελίδες και επίσης συλλέγουν αίμα από τους βρογχικούς και πλευρικούς κλάδους.