Παάδοξος εμβολισμός

Εμβολισμός που ξεκινά από το φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας και εισέρχεται στο αρτηριακό σκέλος περνώντας από τη δεξιά κυκλοφορία στην αριστερή μέσω ενός ανοικτού ωοειδούς τρήματος ή ενός ελλείμματος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο σε έναν ασθενή με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.