πνευμονία -εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας

Οι εξετάσεις ρουτίνας, μπορεί να μην εισφέρουν διαγνωστικά σε κάθε περίπτωση πνευμονίας, είναι, όμως, χρήσιμες γιο την αξιολόγηση της βαρύτητάς της και την απόφαση του τρόπου και μεθόδων αντιμετωπίσεώς της, σε διατάξεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας περιθάλψεως ή σε ΜΑΦ/ΜΕΘ.

  • βιοχημικές εξετάσεις αίματος: ηλικτρολύτες, Κ+,  Νa+, ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο.
  • Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος. για τον προσδιορισμό του pH, της PaO2, της SaO2, των διττανθρακικών. Μπορεί να εντοπισθεί υποξία αναπνεσυτική αλκάλωση.
  • κεντρική φλεβική πίεση και κορεσμός
  • γενική αίματος, λευκά τύπος, ΤΚΕ.
  • επίπεδα ελεύθερης κορτιζόλης
  • γαλακτικό οξύ
  • μέτρηση της CRP. μπορεί να είναι ενδεικτική σοβαρότερης παθολογικής εκτροπής, αν και η CRP δεν έχει ανεπιφύλακτα δειχθεί ότι μπορεί να διακρίνει τη μικροβιακή από την ιογενή πνευμονία.

Ευρήματα, μέσω παλμικής οξυμετρίας , SaO2<95%, είναι ένδειξη σημαντικής υποξαιμίας,