καλσινευρίνη

Είναι φωσφατάση, επίσης γνωστή ως πρωτεϊνική φωσφατάση 3, μια ασβεστιοεξαρτώμενη σερινη-θρεονίνη φωσαφατάση, που ενεργοποιεί τα Τ-λεμφοκύτταρα. Αναστέλλεται από διάδορα φάρμακα,  όπως η κυκλοσπορίνη, το pimecrolimus και tacrolimus.