Καρβαπενέμες

Στην ομάδα αυτή ανήκουν η μεροπενέμη και η ιμιπενέμη.