αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται πενικιλλίνες που δεν διασπώνται από την πενικιλλινάση, ένζυμο που απελευθερώνεται από θετικούς στην κουαγκουλάση σταφυλόκοκκους, οι ποποίοι έτσι, ακθίστανται ανθεκτικοί έναντι συνλήθων πενικιλλινών. Στην ομάδα αυτή ανήκουν

μεθκιλλίνη
οξακιλλίνη
κλοξακιλλίνη
δικλοξακιλλίνη
φλουκλοξακιλλίνη

Χορηγούνται για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από ανθεκτικά στην βενζυλοπενικιλλίνη στελέχη σταφυλοκόκκων.