Διαλείπων υποχρεωτικός μηχανικός αερισμός, Intermittent mandatory ventilation, IMV

Αποτελεί συνδυασμό αυτόματου και υποχρεωτικού αερισμού. Αν΄'αμσεσα στις υποχρεωτικές αναπνοές, ο ασθενής μπορεί να εκτελεί τις δικές του αναπνοές, χωρίς υποστήριξη. Ο IMV εξασφαλίζει ένα έλάχιστο κατά λεπτό αερισμού, αλλά επιτρέπονται διακυμάνσεις στον αναπνεόμενο όγκο, μεταξύ των υποχρεωτικών και εθελοντικών αναπνοών.