Κριτήριο Συναγερμού, Early Warning Score, EWS

 Παριστά μια μέθοδο έγκαιρης αναγνωρίσεως επαπειλούμενης επιδεινώσεως του ασθενούς. Είναι ένα απλό σύστημα βαθμονομήσεως (:scoring) που μπορεί να υπολογιστεί παρά τη κλίνη του ασθενούς, που παράγεται από τη συνάρτηση απλών κλινικών παραμέτρων.  Είναι αναπραγώγιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη ταυτοποίηση ασθενών, που τελούν υπό επιδείνωση και χρειάζονται άμεση ιατρική παρέμβαση. Το EWS μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον  Παθολογικό, όσο και στο Χειρουργικό τομέα, προ- και μετεγχειρητικά, όπως επίσης, στο Τμήμα Επειγόντων και στο τμήμα Αυτχημάτων. Μερικές φορές αναφέρεται και ως  Patient at Risk scores (PARS) or Modified Early Warning Scores (MEWS).

Για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπ΄όψη απλοί φυσιολογικοί παράμετροι, όπως:

η διανοητική κατάσταση

η καρδιακή συχνότητα

η συστολική αρτηριακή πίεση

η αναπνευστική συχνότητα

και η θερμοκρασία

Σε μετεγχειρητικούς ασθενείς ή ιδιαίτερα βαριά, συμπεριλαμβάνεται, επίσης, και η διούρηση.

Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι ασθενείς εμφανίζουν score => 3, χρήζουν άμεσης ιατρικής απρεμβάσεως.

Stubbe CP., Kruger M., Rutherford P., Gemmell L. Validation of a modified Early Warning Score in medical admissions. Quarterly Journal of Medicine 2001;94:521-526
Kenwood G, Hodgetts T, Castle N. Time to put the R back in TPR. Nursing Times. 2001;97:32-33