Ρευματοειδής παράγων

Αυτοάνοσο IgM αντίσωμα που ευρίσκεται στον ορό ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αντιδρά με την IgG διαφόρων ζωϊκών ειδών όταν αυτή ευρίσκεται προσκολλημένη σε ερυθροκύτταρα.

Αντισώματα στον ορό, των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, που αντιδρούν με αντιγονικές ουσίες ή ανοσοσφαιρίνες που ενισχύουν την in vitro καθίζηση διαφόρων σωματιδίων καλυμένων με ανθρώπειο γ-ασφαιρίνη. Ο ρευματοειδής παράγοντας ανιχνεύεται και σέ άλλα αυτοάνοσα και μερικά λοιμώδη νοσήματα.

ρευματοειδής παράγων

Ο ρευματοειδής παράγων (RF) είναι ανοσοσφαιρίνη ((Ig) ενανρίον του κρυσταλικού θραύσματος (Fc) της IgG. Ο ρευμαγοειδής παράγων μπορεί να είναι κάθε ισότυπου.Τυπικά, χρησιμοποιούνται μέθοδοι καθηλώσεως για την ανίχνευση του  IgM RF. Αν και ο ρευματοειδής παράγων έχει ικανή ευαισθησία για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, (≥60%), η ειδικότητά του είναι χαμηλή (<90%).   

 στον επόμενο πίνακα καταχωφούνται οι σχετικές μετρήσεις των διαφόρων ισοτύπων RF (Bas SGenevay SMeyer OGabay C. Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies, IgM and IgA rheumatoid factors in the diagnosis and prognosis of rheumatoid arthritisRheumatology (Oxford) 200342677-680)

Anti‐CCP antibodies (ACCP) 0.56 (0.49–0.63) 0.90 (0.86–0.93)
IgM RF 0.73 (0.67–0.79) 0.82 (0.77–0.87)
IgA RF 0.63 (0.56–0.70) 0.90 (0.86–0.94)
ACCP+IgM RF 0.48 (0.41–0.55) 0.96 (0.93–0.98)
ACCP+IgA RF 0.44 (0.37–0.51) 0.98 (0.96–1.00)
IgM RF+IgA RF 0.59 (0.52–0.66) 0.94 (0.91–0.97)
ACCP+IgM RF+IgA RF 0.41 (0.34–0.48) 0.98 (0.97–1.00)

 Όπως μπορεί να διακριθεί από τον πίνακα, εάν αυξηθεί το όριο της μεθόδου για τη βελτίωση της ειδικότητας (π.χ., ≥95%) η ευαισθησία μειώνεται δραστικά στο 12.8-46.5%) (Hofmann et al., 2005). Η διενέργεια της δοκιμασίας διακυμαίνεται ευρλεως, ανάλογα με τη μελέτη, και η δθακύμανση μπορεί να εξηγηθεί από τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, τα όρια του φυσιολογικού και τονπληθυσμό που εντάσσοται στη μελέτη. Οι εξωαρθρικές εκδηλώσεις της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, π.χ., όπως, οι όζοι, η διάμεση πνευμονοπάθεια και η αγγειϊτιδα δεν συσχετίζονται με τα αντίσοτιχα πεπτιδικά αντισώματα.