διαταραχές αναπνευστικής λειτουργίας από καρδιακή ανεπάρκεια

διαταραχές αναπνευστικής λειτουργίας, στην καρδιακή ανεπάρκεια

βαρύτης

παθοφυσιολογία

διαταραχές από το αναπνευστικό

ήπια

συμφόρηση πνευμονικών αγγείων

 ↑ DLCO
↑ βρογχικής υπεραντιδραστικότητας

μέτρια

πνευμονικό διάμεσο οίδημα

↓FVC, ↓ || FEV1, ↑ CV, ↑VD/VT,
 ↓  V̇/Q̇1, ↓DLCO, ↓PaΟ2, PaCO2, και ↑pH,

 

βαρειά

κυψελιδική πλήρωση