διαταραχές αναπνευστικής λειτουργίας από καρδιακή ανεπάρκεια

διαταραχές αναπνευστικής λειτουργίας, στην καρδιακή ανεπάρκεια

βαρύτης

παθοφυσιολογία

διαταραχές από το αναπνευστικό

ήπια

συμφόρηση πνευμονικών αγγείων

 ↑ DLCO
↑ βρογχικής υπεραντιδραστικότητας

μέτρια

πνευμονικό διάμεσο οίδημα

↓FVC, ↓ || FEV1, ↑ CV, ↑VD/VT,
 ↓  V̇/Q̇1, ↓DLCO, ↓PaΟ2, PaCO2, και ↑pH,

 

βαρειά

κυψελιδική πλήρωση

↓FVC, ↓FEV1,
↓πνευμον. διατασιμότητας
↑CV, ↑VD/VT, ↑V̇/Q̇, ↓DLCO, ↓PaO2
↑ || PaCO2, ↑pH

 ↓ελάττωση, ↑αύξηση,  || περίπου αμετάβλητη,  ¹ διαταραχή σχέσεως, CV=όγκος συγκλείσεως