Σχάση αερισμού αιματώσεως - περιγραφή

Τά ιστογράμματα συχνότητας του δείκτη αερισμού-αιματώσεως μετορύμενα με την τεχνική τςη εισπνοής αδρανούς αερίου, [α] επί υγιούς ασθενούς και, [β] και [γ] επί δύο ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (b: χρονία βρογχότιδα και c: πνευμονικό εμφύσημα).

[α] η φυσιολογική κατανομή τους αερισμού (λευκοί κύκλοι) και της αιματικής ροή (μαύροι κυκλοι) κυμαίνονται σε στενό εύρος διακυμάνσεως και είναι μονότροποι.

Στην περίπτωση Β, η κατανομή αερισμού και, σε μικρότερο βαθμό, της αιματικής ροής είναι δύτροπη, με πολλές κυψελίδες να λαμβάνουν αερισμό και την αντιστοιχούσα αιμάτωση, αλλά, επιπλέον, μια μεγάλη ομάδα εξ αυτών, εμφανίζονται με φυσιολογικό αερισμό, αλλά πολύ μικρή αιμάτωση.

Στην περίπτωση C η σχέση του αερισμού/αιματώσεως είναι, επίσης, δύτροπη, αλλά με διατήρηση πολλών φυσιολογικών μονάδων (δξιό  σύμπλεγμα, αλλά υπάρχει και μια ομάδα κυψελίδων με ικανοποιητικό αερισμό, αλλά χαμηλή αιμάτωση.