Αμοξικιλλίνη

Εμφανίζει καλύτερη απορρόφηση και χορηγείται, σε δόση 0.5-1 g ανά 8ωρο (ή 12ωρο), αντί ανά 4ωρο της πενικιλλίνης. Επιλέγεται σε περιπτώσεις ανθεκτικού στις πενικιλλίνες στρεπτοκόκκου της πνευμονίας. Μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη καντιτιάσεων. Η δόση της προσαρμόζεται επί νεφρικής ανεπάρκειας.

αμοξυκιλλίνη
  amoxil caps 500 mg
συνδυασμοί
augmentin αμοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό οξύ tab 500+125
fc tab 500+125
fc tab 875+125
fugentin aμοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό μοξύ tab

500+125, 875+125