Επιδερμοειδές καρκίνωμα -εντόπιση

Το πλακώδες νεόπλασμα αναπτύσσεται στους μεγάλους και μεσομεγέθεις βρόγχους, προοδευτικά από το στάδιο της δυσπλασίας και του καρκινώματος in situ.

όγκος pancoast.

Λόγω της κεντρικής του εντοπίσεως σχεδόν πάντα μπορεί να εντοπισθεί με προσεκτική βρογχοσκόπηση με το άκαμπτο βρογχοσκόιο, που εάν γίνει στο προκλινικό στάδιο συνοδεύεται με μεγάλη πιθανότητα παρατεταμένης επιβιώσεως. Σε σημαντική αναλογία, περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων, εντοπίζεται περιφερικά, στους μικρούς αεραγωγούς ή τον περιφερικό πνευμονικό ιστό, μερικές φορές σε παλαιότερες παρεγχυματικές ουλώδεις βλάβες. Λόγω της συνήθους κεντρικής του εντοπίσεως αναγνωρίζεται στο 43% των θετικών ενδοβρογχικών βιοψιών, αλλά μόνο στο 28% των θετικών βιοψιών ανοικτού πνεύμονος. Μπορεί να εμφανίζεται ως εντελώς εξωφυτικός όγκος, αν και η πρόγνωσή του δεν είναι καλύτερη, συγκριτικά με τα άλλα βρογχογενή καρκινώματα, στο στάδιο Ι.