Αντανακλαστικό Frank-Starling

Όπως είναι γνωστό, οι ίνες του μυοκαρδίου αναπτύσσουν τόσο μεγαλύτερη δύναμη συστολής όσο μεγαλύτερη ήταν η διάτασή τους κατά την προηγούμενη διαστολή τους. Η διάταση των ινών εξαρτάται από την τελοδιαστολική πίεση και το διαμορφούμενο όγκο κατά τη διάρκεια της διαστολής. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυοκάρδιο σε καταστάσεις stress. Η καρδιακή ανεπάρκεια συνεπάγεται μια προοδευτική αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου και της κοιλιακής διατάσεως. Η καρδιακή λειτουργία επιπλέκεται ακόμη περισσότερο, επειδή ο αυξημένος τελοδιαστολικός όγκος συνεπάγεται ελάττωση της ενδοτικότητας του μυοκαρδίου, με αποτέλεσμα την ελάττωση της συσταλτικότητας, που αναστέλλει το λειτουργικό αποτέλεσμα του αντανακλαστικού Frank-Starling και επιδεινώνει την εγκατεστημένη καρδιακή ανεπάρκεια.