Η Δύσπνοια στην Καρδιακής Ανεπάρκεια

H βασική διαφορά της δύσπνοιας κοπώσεως, μεταξύ υγιών και ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, είναι ό βαθμός και η διάρκεια της δραστηριότητας που απαιτείται για να εκδηλωθεί το σύμπτωμα. Σημειώνεται ότι η υποκειμενική αίσθηση της δύσπνοιας με τα αντικειμενικά της ευρήματα δεν παραλληλίζονται και η δύσπνοια κοπώσεως μπορεί να είναι απούσα επί  κατεσταλμένων ασθενών.

μβμβν