Σταθερά χρόνου, εξάρτηση από συχνότητα αναπνοής

 H σταθερά χρόνου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή του πνευμονικού παρεγχύματος, για τον λόγο ότι κάθε περιοχή του παρεγχύματος έχει ίδια χαρακτηριστικά ελαστικότητας και τροφοδοτείται από αεραγωγούς με διαφορετικές αντιστάσεις.   Eάν οι σταθερές χρόνου σε διάφορες περιοχές στο τραχειοβρογχικό δένδρο ήταν ίσες μεταξύ τους, οι αυξομειώσεις της κυψελιδικής πιέσεως θα είχαν την ίδια χρονική αλληλουχία, ανεξάρτητα με τη μεταβολή του όγκου κι επομένως, η κατανομή του αέρα στις περιοχές αυτές θα ήταν ομοιογενής και ανεξάρτητη από τον τύπο αναπνοής, όπως αυτός καθο­ρίζεται από τον αναπνεόμενο όγκο, VT, και τη συχνότητα, f. Δεν θα παρετηρείτο αναδιανομή του αέρα στους αεροχώρους, στο τέλος κάθε εισπνοής, και η τιμή της πνευμονικής διατασιμότητας δε θα επηρεαζόταν από τη συχνότητα αναπνοής. Η απόφραξη των μικρών αερα­γωγών, διαμέτρου μικρότερης των 2 mm, επηρεάζει δυσμενώς τις περιο­χι­κές σταθερές χρόνου, κι έτσι, η δυναμική διατασιμότητα  ευρίσκεται μικρότερη, σε συνθήκες μεγαλύτερης αναπνευστικής συχνότητας, λόγω της μειώσεως των μετα­βολών όγκου (μικρότερος χρόνος για μεταβολή όγκου, μέσω εστενωμένων αεραγωγών). Ετσι, η Cdyn, υπό αναπνευστικό ρυθμό 60-80/min που ευρίσκεται μι­κρό­τερη των 75% της Cdyn, υπό συνθήκες κανονικού ρυθμού αναπνοής (20/­min) είναι ενδεικτική αποφράξεως των μικρών αεραγωγών.

Η απόφραξη των μεγάλων αεραγωγών προσβάλλει τις σταθερές χρόνου σε με­γά­λα τμήματα του πνεύμονος, αλλά δεν επηρεάζει τις περιοχικές σταθερές χρό­νου, μέσα στα τμήματα αυτά.  Επομένως, η απόφραξη στους μεγάλους αεραγωγούς, δε συνεπάγεται μείωση της Cdyn. Η δοκιμασία αυτή είναι δύσκολη να εκτελεστεί, αλλά είναι χρήσιμη για την πρώιμη διάγνωση της νόσου των μικρών αεραγωγών, όπως αυτή αναγνωρίζεται στους νεαρούς καπνιστές ή τους ασθενείς με ποικίλης αιτιολογίας βρογχιολΙτιδες.