πνευμονική εμβολή: αγγειογραφία πνευμόνων

import_contactsv
 

 

εικόνα 1. Είναι η πρότυπη εργαστηριακή εξέταση για τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής. Σε αγγειογραφία καταφεύγουμε, επί διαγνωστικού διλήμματος.

εικόνα 2. Κατάληψη του κοινού στελέχους και της δεξιάς καια ριστερής πνευμονικής αρτηρίας, που εκτείνεται στην ανώνυμη και δεξιά άνω πνευμ. αρτηρία και την αριστερή κάτω. Επίσης, ατελεκτασία τους αριστερού κάτω πνευμονικού λοβού, χωρίς ευρήματα εμφράκτου.

Οι διαβρογχικοί υπέρηχοι στη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής .

Παρ΄όλο ότι η πρωταρχική ένδειξη του EBUS είναι αναρρόφηση μεσοθωρακικών λεμφαδενοπαθειών και κεντρικών μαζών για τη διάγνωση και σταδιοποίηση του πνευμονικού καρκίνου, καθιστά ορατή τη ρίζα της πνευμονικής αρτηρίας, τις κύριες πνευμονικές αρτηρίες και τις λοβαίες πνευμονικές αρτηρίες, σε βάθος 2-5 cm. Η EBUS βροχοσκόπηση, επομένως, αποκτά μια "νέα ένδειξη, στη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής επί αιμοδυναμικά σταθεροποιημένων ασθενών, στους οποίους άλλες τεχνικές δεν μπορούν, για άλλους λόγους, να εφαρμοστούν. Σύμφωνα με τη μελέτη PIOPED ΙΙ (&, &), η CT-αγγειογραφία αντενδείκνυται σε ποσοστό 24% των ασθενών με Π.Ε. (&),  μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβπάνονται ασθενείς με εξελιγμένη νεφρική ανεπάρκεια, και εγκυμοσύνη. Επιπλέον, η MRI-αγγειογραφία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με μεταλλικά εμφυτεύματα, όπως οι βηματοδότες.

Εικόνα ενδοβρογχικών υπερήχων, στην οποία μπορεί να εντοπιστεί ένας επιπλέον θρόμβος στο κλάδο της πνευμονιικής αρτηρίας του αριστερού κάτω λοβού. Από την CT-αγγειογραφία διακρίνεται (κόκκινο βέλος) το πιθανό έλλειμμα πληρώσεως που εντοπίστηκε με το EBUS (αριστερή εικόνα-λευκό βέλος).

Ένα πλεονέκτημα των βρογχοσκοπικών υπερήχων είναι (&) είναι ότι μπορεί να διενεργηθεί 'παρά τη κλίνη του ασθενούς', π.χ., στην ΜΕΘ, αποφεύγοντας, έτσι, τις μετακινήσεις του ασθενούς. Επιπλέον, με την  βρογχοσκόπηση μπορεί να διακριθεί η κακοήθης επινέμηση ενός αγγείου από την Π.Ε., αποφεύγοντας την ανάγκη χειρουργικών προσπελάσεων. Τα ευρήματα επί EBUS-βρογχοσκοπήσεως συσχετίζονται καλά με τα ευρήματα επί άλλων τεχνικών, όπως της ψηφιακής CT (&, &).

βιβλιογραφία

1. Sachdeva A, Lee HJ, Malhotra R, Shepherd RW. Endobronchial ultrasound diagnosis of pulmonary embolism. J Bronchol Intervent Pulmonol. 2013;20:33-4.