Σαρκοείδωση - Βρογχοσκόπηση

Για λήψη ενδοβρογχικής βιοψίας. Κοκκιώματα ευρίσκονται στο 30% των περιπτώσεων με κατά τα λοιπά φυσιολογικό βλεννογόνο. ΤΒΝΑ με καθοδήγηση υπερήχων (EBUS TBNA: ευαισθησία 83.3% και ειδικόττηα 100% . Διαβρογχική βοψία, αποβαίνει θετική στο 60-85%, αλλά ενέχει τον κίνδυνο πνευμοθώρακος, αιμορραγίας).