ατελεκτασία εκ συμπιέσεως - παθητική ατελεκτασία

Είναι ατελεκτασία που προέρχεται λόγω απωθήσεως του πνεύμονος, επειδή κάτι άλλο καταλαμβάνει το χώρο, όπως αέρας (πνευμοοθώρακας), υγρό (πλευριτική συλλογή), κλπ.