Δράση ADH και αλδοστερόνης

 είναι γνωστό ότι το 20% του ΚΛΟΑ διέρεται από τα αγγειώδη σπειράματα των νεφρών, για τη δημιουργία του πρόουρου, ποιυ επαναρροφάται στο αίμα, κατά 80% στα εσπειραμμένα σωληνάρια α’ τάξεως, ως ισότονο υγρό. Στο ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle μέρος του Na+ του προούρου εξέρχεται στους γύρο ιστούς, το πρόουρο που φτάνει στα εσπειραμμένα σωληνάρια β’ τάξεως  είναι υπότονο. Εδώ δρα η αλδοστερόνη που προκαλεί την επαναρρόφηση Να+ και την αποέκκριση Κ+ και έτσι, τροποποιείται η σύνθεση του νεφρικού διηθήματος.

Αντίθετα, η ADH δρα στα αθροιστικά σωληνάρια (:τελευταίο τμήμα του νεφρώνα) συγκρατώντας νερό και Νa+ ανάλογα με τον όγκο του πλάσματος ή την Posmo του πλάσματος.