Αντλία Να

Καταναλώνοντας ενέργεια ωθεί τα ιόντα Κ+ μέσα στα κύτταρα και τα ιόντα Να+ εκτός αυτών. Γι αυτό σε καταστάσεις ψύχους, shock κλπ που μειώνεται η διαθέσιμη ενέγεια έχουμε έξοδο Κ+ και υποερκαλιαιμία. Επίσης στο συντηρημμένο αίμα διαπιστώνουμε αύξηση Κ+, ενώ όταν το αίμα θερμανθεί ή προσθέσουμε γλυκόζη (ενέργεια) το Κ+ μπαίνει στα κύτταρα κι έχουμε αποκαταστάση του εξωκυττάριου Κ+ στο συντηρημμένο αίμα.