Σπιρομέτρηση: κριτήρια αναπαραγωγιμότητας

Μετά την εκτέλεση των τριών πρώτων αποδεκτών σπιρομετρήσεων, οι δοκιμασίες μπορούν να θεωρηθούν αναπαραγώμενες εφόσον ικανοποιούνται τα επόμενα κριτήρια:

Ι. Η διαφορά των δύο μεγαλύτερων τιμών FVC είναι μικρότερη των 0.15 l.

ΙΙ.  Η διαφορά των δύο μεγαλύτερων τιμών του FEV1 να είναι μικρότερη των 0.15 l.

Εάν τα παραπάνω κριτήρια δεν ικανοποιούνται, η δοκιμασία πρέπει να επαναλαμβάνεται, διενεργώντας περισσότερες καμπύλες FVC, μέχρις ότου ικανοποιηθούν τα πιο πάνω κριτήρια, ή μέχρις ότου εκτελεσθούν συνολικά 8 προσπάθειες ή ο ασθενής δεν δύναται ή δεν μπορεί να συνεχίσει.

Τουλάχιστον οι καλύτερες τρεις προσπάθειες πρέπει να αποθηκευτούν, και από τις οποίες θα επιλεγούν τα προς ανακοίνωση αποτελέσματα των διαφόρων παραμέτρων της FVC.