Σπιρομέτρηση, έμμεση, μέτρηση RV και TLC

Η μέτρηση του  RV και της TLC βασίζεται σε μετρήσεις της FRC με μεθόδους έμμεσης σπιρομετρήσεως και όγκων που μετρήθηκαν με την άμεση σπιρομέτρηση. Υπάρχουν περισσότερες της μιας αποδεκτές σχετικές μέθοδοι:

RV=FRC-ERV                       ή                      RV=(FRC+IC)-VC

TLC=FRC+IC                        ή                      TLC=(FRC-ERV)+VC

Μερικά συστήματα επιτρέπουν την ταυτόχρονη διενέργεια άμεσης σπιρομετρήσεως με μετρήσεις έμμεσης σπιρομετρήσεως (: πληθυσμογραφικές ή τεχνικές αραιώσεως) για τον προσδιορισμό της FRC  (: συνδυασμένη σπιρομέτρηση). Με τη συνδυασμένη σπιρομέτρηση επιτρέπονται σχεδόν ακριβείς μετρήσεις RV και TLC.  Με λιγότερο πολύπλοκα συστήματα όμως απαιτούνται χωριστές μετρήσεις μετακινούμενων (με άμεση σπιρομέτρηση) και μη μετακινούμενων (με έμμεση σπιρομέτρηση) όγκων αέρος, με αποτέλεσμα να διολισθήσουν ανακρίβειες στις τελικές μετρήσεις. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι εδράζεται στην ελαφρά απόκλιση της FRC. Σε μερικά Εργαστήρια, οι εξεταζόμενοι υποβάλλονται σε διπλή μέτρηση της FRC: πληθυσμογραφική και με τεχνική αραιώσεως. Η αξιολόγηση των ενδεχόμενων διαφορών τους μπορεί να αποβεί ωφέλιμη κλινικά.