Σπιρομέτρηση σε ακραίες ηλικίες –ηλικιωμένοι

Σε πολλά κέντρα και Εργαστήρια Λειτουργικού Ελέγχου Αναπνοής, έχουν εκπονηθεί επιδημιολογικές μελέτες, προκειμένου να διαμορφώσουν προβλεπόμενες τιμές σπιρομετρικών μεταβλητών επί ηλικιωμένων, οι οποίες επίσης ελλείπουν λόγω των δοξασιών περί ακαταλληλότητας των σπιρομετρικών εκβάσεων σε ακραίες ηλικίες. Σε μια από αυτές  εντάχθηκαν 429 άτομα, ηλικίας 65-85 ετών. Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση της μελέτης κατεβλήθη προσπάθεια να ληφθούν υπ΄όψη πέρα από τις συνήθεις ανθρωπομετρικές μεταβλητές και παράγοντες περιγραφικοί νοητικής ικανότητας, ψυχικής καταστάσεως και γενικής καταστάσεως υγείας των συμμετεχόντων, μέσω ειδικού προτυπομένου ερωτηματολογίου, με σκοπό τη λεπτομερέστερη διερεύνηση των σπιρομετρικών εκβάσεων. Παρήχθησαν αξιόπιστες εξισώσεις προσεγγίσεως για την FVC και  τον FEV1  (παράγων συσχετίσεως για  την FVC: r2 = 0.64· και για τον FEV1: r2 = 0.54). Διαπιστώθηκε ότι η γενική κατάσταση υγείας στις σπιρομετρικές εκβάσεις ήταν υπεύθυνη για τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ των φύλων, στη διαηλικιακή έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ακριβέστερη ερμηνεία των σπιρομετρήσεων στους ηλικιωμένους είναι πολυπαραγοντική συνάρτηση των προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας στις ηλικίες αυτές.