Ρυθμιστικά Συστήματα εξωκυττάρια

Τα κυριότερα ρυθμιστικά συστήματα, που ελέγχονται στο πλάσμα είναι τα ζεύγη:

 

[1] ανθρακικό οξύ/διττανθρακικό νάτριο (Η2CO3/NaHCO3) (à494)
Eπιφορτίζεται με το 53 % της ολικής ρυθμιστικής ικανότητας του αίματος.

 

[2] δισόξινο / όξινο φωσφορικό οξύ (NaH2PO4/NaHPO4).
Καλύπτει μικρό τμήμα (3%) της ολικής ρυθμιστικής ικανότητας του αίματος.

 

[3] όξινες πρωτεϊνικές ρίζες/νατριούχες πρωτεΐνες (Hprot/NaProt).
Ευθύνεται για το 7% της ολικής ρυθμιστικής ικανότητας.