αντανακλαστικό τόξο

Ως κύριες αντανακλαστικογόνες ζώνες θεωρούνται το κοιλιακό χείλος της μέσης ρινικής κόγχης και το τμήμα του ρινικού διαφράγματος που νευρώνεται από κλάδους του ηθμοειδούς ν., ενώ ως δευτερεύουσες ζώνες αναφέρονται το οπίσθιο χείλος της μέσης κόγχης και οι γειτονικές μοίρες του διαφράγματος. Κεντρομόλες ίνες διατρέχουν το ηθμοειδές νεύρο από τη ρινική κοιλότητα, το διάφραγμα και τους παραρρίνιους κόλπους και τον 2ο κλάδο του τριδύμου, από το ανώτερο τμήμα της ρινικής κοιλότητας και την οφθαλμική κόγχη. Ισχυρά ερεθίσματα μπορούν να διατρέξουν κεντρομόλως, μέσω του οφθαλμικού ν., και του τριδύμου, ν., επίσης. Ο πταρμός μπορεί να πυροδοτηθεί από "εσφαλμένες" αντανακλαστικογόνες ζώνες, όπως οι επιπεφυκότες και η επιδερμίδα του μετώπου. Η "εσφαλμένη" διέγερση παρατηρείται μόνο σε υπερευαίσθητα άτομα και φαίνεται ότι στερείται λειτουργικής σκοπιμότητας. Το κέντρο του αντανακλαστικού εντοπίζεται στο μεσοκοιλιακό χείλος του κατιόντος πυρήνος του τριδύμου, γειτονικών μοιρών του δικτυωτού σχηματισμού και του μονήρους πυρήνος. Έχει δειχθεί ότι η ολοκλήρωση του αντανακλαστικού διαμεσολαβείται μέσω των ίδιων φυγοκέντρων νευρώνων, όπως επί βηχός και κατά την αναπνοή πρό αντιστάσεως. Φαίνεται ότι διάφορες φυγόκεντρες ώσεις, που πυροδοτήθηκαν από διεγέρσεις στη ρινική κοιλότητα, την τραχεία και το λάρυγγα, ενεργοποιούν την ίδια ομάδα εκπνευστικών νευρώνων, που εκπορεύονται από το εκπνευστικό κέντρο και προβολές του στο νωτιαίο μυελό, προς πρόκληση ισχυρής εκπνοής,όπως ο βήχας και ο πταρμός.