Πρωτεΐνες MHC

Πρωτεΐνες MHC, κατηγορίας Ι

Μόρια παρουσίασης αντιγόνων που απαντούν σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα σπονδυλωτών.

Πρωτεΐνες MHC, κατηγορίας ΙΙ

Μόρια παρουσίασης αντιγόνων που απαντούν κυρίως στα μακροφάγα και στα λεμφοκύτταρα Β των σπονδυλωτών.