Πρωτεάση, σερινική

File:Chymotrypsin enzyme.png

Η σερινική πρωτεάση (2-αμινο-3-υδροξυπροπανοϊκό οξύ), πρωτεϊνάση-3, που ανιχνεύεται στα αζουροφιλικά κυστίδια και ενεργοποιείται σε ουδέτερο pH, διασπά την ελαστίνη, δρώντας σε διαφορετική θέση, από εκείνη στην οποία δρα η ουδετεροφιλική ελαστάση. Σε πειραματικές διατάξεις, επάγει την ανάπτυξη του πνευμονικού εμφυσήματος, αλλά η σημασία της στην παθογένεια των νοσημάτων του αναπνευστικού δεν έχει αξιολογηθεί.

Υπό τον όρο serpin ( Serine Protease Inhibitors) συγκαταλέγονται το σύνολο των αναστολέων της σερινικής πρωτεάσης.

Ακολουθεί ένας κατάλογος των σημαντικοτέφων σερινικών πρωτεασών και των αναστολέων τους

σερινική πρωτεάση Serpin
Chymotrypsin alpha-1-antichymotrypsin
Complement factor C1s C1 Inhibitor (C1INH)
Elastase (secreted by neutrophils) alpha-1-antitrypsin
Clotting factor 10 (X) antithrombin III
Thrombin antithrombin III
Plasmin alpha-2-antiplasmin
Trypsin pancreatic trypsin inhibitor