Προκαρυώτης

Κύτταρο ή οργανισμός που δεν έχει πυρήνα.