Ταξινόμηση ΗΕΓ δραστηριότητας, στην πολυυπνογραφία

Alpha

Συχνότητα 8-13Hz, τάσης 20-60μV. Μέγιστη στις ινια-
κές απαγωγές (Ο1,Ο2). Εμφανίζεται στην εγρήγορση
όταν το άτομο είναι ήρεμο με κλειστά τα μάτια
Beta

Συχνότητα 13-35 Hz, τάσης 5-20μV. Εμφανίζεται
στην εγρήγορση όταν το άτομο είναι με ανοικτά τα
μάτια.
Theta

Συχνότητα 3-7Hz, τάσης ≤15μV. Είναι η πλέον συνή-
θης δραστηριότητα του ύπνου και εμφανίζεται σε
όλα τα στάδια ύπνου
Delta

Συχνότητα <2Hz, ύψους >75μV. Είναι ιδιαίτερα
εμφανή στις κεντρικές και μετωπιαίες απαγωγές.
Παρατηρείται στο στάδιο 3 του ύπνου