Πολυνουκλεοτίδιο

Πολυμερές αποτελούμενο από νουκλεοτίδια που συνδέονται μεταξύ τους με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.