Πολυμορφισμός

Η παρουσία πολλών αλληλομόρφων σε ένα γενετικό τόπο με συχνότητες που δεν μπορούν να εξηγηθούν από την παρουσία πρόσφατων, τυχαίων μεταλλάξεων.