Πνευμοταχύμετρο

Όργανο με το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα του αναπνεόμενου αέρος.